Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Utveckling och styrning av insatserna

Genom dialog med våra landkontor och samarbetspartner och en ständig utveckling av metoder, manualer och riktlinjer, arbetar Läkarmissionen för bästa långvariga effekt av de biståndsinsatser som vi finansierar och samarbetar kring.

Läkarmissionen arbetar för långvariga effekter av insatserna, som anpassas för att kunna stötta så många som möjligt på ett hållbart sätt. Det förutsätter en fortlöpande dialog med våra utförare på plats där olika aspekter av insatserna diskuteras. Utvecklingsinsatserna tar sin utgångspunkt i att mål har identifierats och att en förändring ska genomföras. Deltagarna, deras omgivning och samhälle, ska ha nytta av insatsen i ett längre perspektiv, och inte att endast få sina rättigheter tillfälligt uppfyllda. För varje projekt är vi redan på ansökningsstadiet tydliga med krav på ett rättighetsbaserat perspektiv, tydliga mål, förväntat resultat och positiv långsiktig effekt, samtidigt som våra partner måste kunna hantera dokumentation, uppföljning och administration. Före projektstart väger Läkarmissionen in risker och riskhantering, något som är extra viktigt för att lyckas i politiskt och socialt instabila områden.

 

Manualer

Läkarmissionen har manualer för olika sorters biståndsinsatser, som vatten och sanitet, mikrokreditprogram, katastrofförberedelse, yrkesträning, yrkesutbildning och inkluderande utbildning för barn med funktionshinder. Manualer och riktlinjer underlättar arbetet på plats samtidigt som de utgör grund för dialog, uppföljning och utveckling av insatser. Läkarmissionen har som ambition att vara en lärande organisation och vi lär mycket av våra kompetenta samarbetsorganisationer. Manualer, riktlinjer och metoder anpassas både efter lokala förhållanden och nya lärdomar. 

Efter att IAS blivit en del av Läkarmissionen har vi påbörjat arbetet med att sammanföra våra olika styrdokument så att vi har ett för varje område, som gäller för hela vår nya organisation. Men tills det är gjort arbetar våra landkontor utefter de styrdokument som länge funnits utarbetade inom IAS.

 

Framgångsrika metoder sprids

Vi tar vara på goda erfarenheter och exempel från en samarbetsorganisation för att genom aktivt stöd till metod- och programutveckling sprida dem vidare till övriga partner som arbetar med liknande insatser. Give a Child a Family i Sydafrika som så framgångsrikt arbetar med att övergivna barn får nya familjer, får stå modell när liknande center utvecklas. I Moçambique används också en anpassad och omarbetad version av det alfabetiseringsmaterial Läkarmissionen tidigare utvecklat i samarbete med Alfalit i Latinamerika.

 

Utbildning av partner

Ett givande sätt att utbilda partner är genom utbildningsseminarier. Som anordnare av seminariet samlar vi partner inom ett insatsområde i samma region för att ta del av, och vara med och anpassa, ett framgångsrikt arbetssätt. Seminarierna har bland annat handlat om att gå från barnhemsmodellen till fosterhemsrekrytering, förberedelse av katastrofinsatser, mikrofinansprogram och ny pedagogik inom alfabetisering.

 

Utvecklingskedjan

Ett annat sätt att utveckla insatserna är att utifrån utvecklingskedjan integrera flera olika delar i ett program, för att med ett helhetsperspektiv stötta individen, gruppen eller lokalsamhället till verkliga möjligheter att förbättra sina liv. Hjälp till självhjälp är ett klassiskt angreppssätt inom Läkarmissionen. Ofta behövs dock flera steg. När en deltagare har lärt sig att läsa och skriva, kan det vara en yrkesutbildning kombinerad med spargrupp och mikrokredit som ger möjlighet till en ordnad försörjning. Därför genomför vi inte längre alfabetiseringskurser som en isolerad insats. Med en stabilare inkomst har man råd med barnens skolavgifter och boendet kan förbättras.

 

Gruppens fördelar

Metoderna inom många av våra insatser drar nytta av gruppdynamikens fördelar. I spargrupper och självhjälpsgrupper stöttar deltagarna varandra och bildar lokala sociala trygghetsnätverk. Oftast är deltagarna kvinnor, som lär och stärks av varandra. Gemenskapen mellan deltagare från olika bakgrund motverkar också motsättningar mellan olika grupperingar i de samhällen där etniska och andra konflikter hotar.

 

Code of Conduct

Läkarmissionen har en uppförandekod, Code of Conduct, för våra samarbetspartner inom projekten rörande allt ifrån styrning och organisation till miljöhänsyn och jämställdhet. Koden hjälper våra partner att säkerställa så långt som det på dem beror, att de insatser som görs i samarbete med Läkarmissionen följer etiska riktlinjer. Det är angeläget för oss att vi inte medverkar till problem på annat håll i samband med att vi försöker lösa en specifik uppgift. Vi har också en egen grundläggande uppförandekod för dem som arbetar för eller på annat sätt representerar Läkarmissionen.