Samarbeten

Läkarmissionen samarbetar med en rad organisationer som är relevanta för vår biståndsverksamhet.

 

CONCORD

2015 blev Läkarmissionen medlem i CONCORD Sverige, en plattform för över 50 civilsamhällesorganisationer. Organisationens uppdrag är att arbeta med informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, med att stärka medlemsorganisationernas kunskap och kapacitet att söka medel från EU. CONCORD Sverige bevakar också svensk politik, i syfte att påverka denna att bli mer samstämmig och så att den främjar global utveckling samt bidrar till fattigdomsbekämpning i världen.

 

ECHO

Generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd ska bevara liv, förhindra och lindra mänskligt lidande och värna om integriteten och värdigheten hos dem som drabbas av katastrofer. Generaldirektoratet ser till att EU:s stöd kommer fram snabbt och effektivt. Huvudkontoret ligger i Bryssel och dess fältkontor bildar ett världsomspännande nätverk.

(The Humanitarian Aid department of the European Commission (ECHO) was established in 1992 and works in the area of emergency assistance and relief to the victims of natural disasters or armed conflict outside the European Union. ECHO concentrates its efforts on the funding of humanitarian aid. Whenever there is a disaster or humanitarian emergency, the EU provides assistance for the affected countries and populations.

Since its start ECHO has been providing assistance to people in need all over the world. Its annual humanitarian budget is just over €1 billion, and helps millions of people across the globe each year.) Please find the certificate here.

 

EU-CORD

EU-CORD är ett nätverk av 22 kristna organisationer i EU:s medlemsländer. Organisationens mål är att påverka vilket fokus EU:s bistånd har, att sprida kunskap om EU:s roll som biståndsaktör och öka medlemsorganisationernas förmåga att söka EU-stöd. Läkarmissionen finns med i EU-CORD:s ledarskap och medverkar till en fortsatt utveckling och relevans för nätverket. Här finns ett stort antal kompetenta samarbetspartner som starkt bidrar till Läkarmissionens kapacitet att snabbt kunna agera i samband med humanitära katastrofer runt om i världen.

 

Giva Sverige (tidigare FRII)

Läkarmissionen är medlem i Giva Sverige, som verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen bland annat genom den gemensamma kvalitetskoden, som reglerar hur seriösa insamlingsaktörer ska bedriva sin verksamhet för att vara transparent, etisk, professionell och respektfull mot givarna. Varje medlem av Giva Sverige måste årligen uppfylla kvalitetskrav för att fortsätta vara medlem.

 

Human Bridge

Som en av stiftarna av Human Bridge, finns Läkarmissionen med i ett omfattande stödprogram där sjukhus i ett stort antal länder i främst Afrika förses med sjukvårdsmateriel. Verksamheten är en kombination av bistånd och miljöfrämjande verksamhet. För att skapa finansiering till materialsändningarna samlades över 7 000 ton textilier in under året, vilket genom återanvändning och återvinning bidrar till en minskad miljöpåverkan.

 

Medair

Under hösten 2015 stärktes samarbetet med Läkarmissionens mångåriga samarbetspartner Medair. Medair är en organisation med bas i Schweiz och som har stor kapacitet inom humanitära insatser och katastrofbistånd. Genom partnerskapet med Medair kan Läkarmissionen vara med redan i det tidiga katastrofarbetet med egen personal, vilket ger oss större relevans i relation till både befintliga och nya partners.

 

Radiohjälpen och Världens barn

Under 2015 har Läkarmissionen fått ett antal större bidrag på totalt närmare fyra miljoner kronor från Radiohjälpen, kopplat till vårt engagemang för kampanjen Världens Barn. Läkarmissionen uppskattar engagemanget inom Världens Barn, då vi tillsammans med andra biståndsorganisationer bidrar till riksinsamlingen.

 

Strömmestiftelsen

Strömmestiftelsen är en norsk hjälporganisation som fokuserar på utbildning, mikrofinans och påverkansarbete. Partnerskapet gör det möjligt för båda organisationerna att dra nytta av varandras expertis, nätverk och utbildningstillfällen om ämnen som är intressanta för båda parter. Andra fördelar är möjligheten att skicka in gemensamma ansökningar om institutionella medel, och att samarbeta kring exempelvis utvärderingar och lobbyingprojekt. Strömmestiftelsen är också vår samarbetspartner i arbetet med att etablera det regionala resurscentret i Kampala, Uganda.

 

Svenska Missionsrådet (SMR)

Läkarmissionen är sedan 2014 medlem i Svenska Missionsrådet (SMR). SMR är ett viktigt forum för svenska organisationer med kristna värderingar och har för närvarande 35 medlemsorganisationer. SMR förmedlar Sida-bidrag till sina medlemsorganisationer för olika typer av utvecklings-, informations-, och humanitära insatser, omkring 130 miljoner kronor per år för projekt i ett 50-tal länder. Genom medlemskapet i SMR har Läkarmissionen även tillgång till SMR:s olika utbildningar i biståndsrelaterade frågor. I september 2015 fick Läkarmissionen för första gången stöd av SMR för ett treårigt projekt i Honduras med fokus på barns rättigheter.

 

Svensk Insamlingskontroll

Läkarmissionen är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, vilket innebär att de varje år granskar våra räkenskaper, främst för att kontrollera att Läkarmissionen uppfyller två grundläggande kriterier: att minst 75 procent av våra insamlade medel används för våra ändamål och att högst 25 procent används till kostnader för administration, information och insamlingsaktiviteter.

 

Sveriges Annonsörer

Genom att vara medlem i Sveriges Annonsörer har Läkarmissionen tillgång till ett unikt nätverk för erfarenhetsutbyte, expertrådgivning och gratis utbildning inom marknadsföring.