Styrelse

Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen och väljs på Läkarmissionens årsstämma av Läkarmissionens huvudmannaråd.

Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Styrelsen fastställer policyer och strategiska dokument till grund för Läkarmissionens dagliga arbete och beslutar om övergripande budget för biståndsinsatserna samt informations- och insamlingsverksamheten.

Läkarmissionens styrelse består efter årsstämman 2020 av elva ledamöter. På styrelsens konstituerande möte efter stämman omvaldes Bo Guldstrand som ordförande och Staffan Hellgren som vice ordförande.

Styrelsen samlas till styrelsemöte fem–tio gånger per år. Utöver det möts de med huvudmannarådet i årsstämman och vanligtvis även under en samling på hösten. Styrelsen har två arbetsutskott, ett nationellt och ett internationellt, vars medlemmar utses på det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens ledamöter väljs av huvudmannarådet på Läkarmissionens årsstämma för tre år i taget. Nya ledamöter väljs efter kriterier såsom att denne står bakom Läkarmissionens värdegrund och tillför erfarenhet, förankring, mångfald, kompetens eller engagemang som kan utgöra en tillgång i styrelsens arbete. Ledamöterna behöver också uppfylla Stiftelselagens och Svensk Insamlingskontrolls krav.

För förslag till valberedningen, kontakta sammankallande för valberedningen, Hans Hallström, 08-620 02 00.

 

 

 

Styrelsens ledamöter:

Margareta Arvidsson Vrigstad
Arbetat som lärare och engagerad i olika styrelseuppdrag. Verkat 36 år i Bolivia som missionär, med bl.a. undervisning och ledarskapsutveckling, samt som svensk vicekonsul. Styrelseledamot sedan 2008.

Bo Guldstrand Danderyd
Styrelsens ordförande sedan 2015. Tidigare företagsledare nu med egen konsultverksamhet. Bland andra styrelseuppdrag finns ordförandeskapet i Human Bridge. Invald i styrelsen 1995.

Staffan Hellgren Åkersberga
Vice ordförande. Kyrkoherde i Svenska Kyrkan, Österåker. Har tidigare varit direktor för Ersta Diakoni och Stockholms Stadsmission samt sjömanspräst i Egypten. Styrelseledamot sedan 2009.

 

Christian Holmgren Stockholm
Ingenjör, företagare och konsult inom företags- och projektledning. Har arbetat med bistånds- och missionsarbete i Bangladesh, som administrativ chef för PMU, direktor för Pingst FFS och vice vd för Dagengruppen. Ledamot sedan 2014.


Nils Arne Kastberg Hållnäs
Konsult och föreläsare inom bistånd, internationella relationer och mänskliga rättigheter med 40 års erfarenhet från FN-tjänster, bl.a. chef för Unicef i Sudan och regionchef för Latinamerika. Styrelseledamot i Special Olympics. Invald 2007.


Agneta Lillqvist Bennstam Ludvika
Leg. läkare. Ingår i Equmeniakyrkans referensgrupp för Afrika och hälso- och sjukvård. Arbetat som företagsläkare, inom försäkringsmedicin samt 17 år som missionär och läkare i DR Kongo. Styrelseledamot sedan 2005.

 

Anna Ljung Visby (bild saknas)

Teol.kand samt examen i mänskliga rättigheter. Församlings- och sjukhuspastor inom Equmeniakyrkan. Bred internationell erfarenhet, bl.a. inom Kyrkornas Världsråd. Ingår i Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råds arbetsgrupp i missionsteologi. Invaldes 2020.

 

 

Erik Kennet Pålsson Tyresö
Arbetat som diakon och församlingsplanterare i Stockholms katolska stift. Författare med engagemang för ekumeniska frågor och Caritas verksamhet. Ledamot i styrelsen sedan 2014.

 


Johan Sigge Lindesberg
Affärsutvecklare på Kommuninvest med mångårig bakgrund inom finanssektorn och driver eget lantbruk. Ledamot i fullmäktige för Länsförsäkringar Bergslagen. Tidigare ordförande för IAS, invald i Läkarmissionens styrelse 2019.

 

Madeleine Sundell Stockholm (bild saknas)

Människorättsjurist. Arbetat inom FN:s ILO-huvudkontor i Genève, samt fältarbeten i södra Afrika inriktade mot bland annat hiv/aids, barnarbete och rättighetsfrågor. Idag civilanställd i Frälsningsarmén med ansvar för deras arbete med traffickingfrågor. Haft flera styrelseuppdrag, bl.a. som vice ordförande i Ecpat.

 


Gunnar Swahn Sundbyberg
Långt engagemang inom församlings- och biståndsarbete, under flera år för PMU och Filadelfiakyrkan i Stockholm. Ledamot i internationella styrgruppen och i olika arbetsgrupper för bistånd inom Pingst FFS. Invald 2016.

 

Styrelsens utskott

Styrelsen har två arbetsutskott som hanterar en del internationella respektive nationella frågor. Förutom ordförande ingår i internationella arbetsutskottet (IA) Gunnar Swahn och Agneta Lillqvist Bennstam och i nationella utskottet (NA) Christian Holmgren och Johan Sigge.