Kärnvärden

Våra kärnvärden är de värderingar som ligger till grund för vårt arbete med att hjälpa människor till en bättre framtid.

 

Rättighetsperspektiv

Varje människa är bärare av lika och obestridliga rättigheter. När de mänskliga rättigheterna respekteras ges individen möjlighet att i kraft av vilja och förmåga bidra till sin egen och sin familjs utveckling. Staters oförmåga att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna medför ofrihet och berövar människan kontroll över sin livssituation. Kränkningar av rättigheterna förstärker på så sätt fattigdom och utsatthet vilket bidrar till att fattigdomens orsaker kan leva kvar.

 

Fattigdomsbekämpning

Grunden för vårt utvecklingsarbete är att bekämpa fattigdom. Fattigdom har många orsaker som tillsammans kan uttryckas i ofrihet, maktlöshet och bristande möjligheter för människor att påverka sin livssituation. Det kan handla om bristande ekonomiska resurser, avsaknad av säkerhet, utbildning och hälsovård, eller att vara hungrig, sakna rent vatten eller ett hem.

 

Hållbar utveckling

Vi ser individen som en del i ett större sammanhang av gemenskap, ansvar och beroende. Familjen, det civila samhället, marknaden och staten påverkar alla individens val, möjligheter och livsvillkor. Vi verkar för en social, ekonomisk och ekologisk utveckling som innebär god hushållning av såväl mänskliga som naturens resurser.

 

Helhetssyn

Läkarmissionens verksamhet vilar på en kristen värdegrund. Våra bärande principer är alla människors lika värde, respekt för individens inneboende värdighet, förnuft och förmåga, samt varje människas rätt till liv, frihet och hållbar utveckling.

 

Hälsa

God hälsa (bästa möjliga hälsa) är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential samt bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa är en insats till samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, en grundläggande mänsklig rättighet. Hälsa är en integrerad del i Läkarmissionens utvecklingsinsatser. Hälsoperspektivet är nära förbundet med fattigdomsbekämpning, att möjliggöra hållbar fattigdomsbekämpning förutsätter god hälsa. Läkarmissionen fokuserar i synnerhet på förebyggande hälsoinsatser. I den humanitära verksamheten kan hälsa vara en helt självständig insats.