Våra projekt i världen

Läkarmissionen grundades i Sverige år 1958 och är idag en internationell biståndsorganisation som leds från det globala kontoret i Vällingby, Stockholm.

Vi arbetar med långsiktiga hjälpinsatser för fattigdomsbekämpning, med fokus på social och ekonomisk rättvisa, hälsa, utbildning, vatten och sanitet. Vi gör också akuta humanitära insatser.

Läkarmissionen är en religiöst och politiskt obunden organisation som har 90-konto och omfattas av Svensk Insamlingskontroll. Arbetet bedrivs med hjälp av gåvor från svenska privatpersoner och institutionellt stöd.

Social och ekonomisk rättvisa

Att ge människor möjlighet att säkra en inkomst och förhindra extrem fattigdom förändrar livet. Det kan innebära träning i spargrupper, ökad kunskap i olika odlingstekniker, hjälp med entreprenörskap och att starta små företag.

Fattigdom går också ofta i arv och därför gör Läkarmissionen insatser för barn som lever i utsatthet.

Men det handlar inte bara om individers ekonomi utan också om att stärka hela samhällen i en värld som förändras. Naturkatastrofer, pandemier och förändrade säkerhetslägen ställer högre krav på ett samhälle att fungera i kriser.

Därför är det viktigt att ge människor en röst så att de kan påverka mer än sitt eget liv och undervisning om medborgerliga rättigheter är ett viktigt område i våra insatser.

Utbildning

Utbildning är grunden för att människor ska kunna ta sin rättmätiga plats i samhället. Den som inte kan läsa och skriva blir utanför.

Målgruppen för våra insatser är de som har allra sämst möjligheter att utbilda sig. Marginaliserade grupper som urfolk, där många vuxna inte fick gå i skola som barn, får grundläggande utbildning och möjlighet att förstå kontraktet som de skriver på.

Barn som tvingats på flykt från sitt hem och sin skola får hjälp att läsa ikapp. Ett annat stort område är barn med funktionsvariationer där arbetet både handlar om att anpassa skolor för barn med speciella behov och att jobba med attityderna mot barnen i samhället.

 

Hälsa

Många hälsorelaterade problem kan undvikas med enkel förebyggande vård och ökad kunskap. Därför satsar vi på att stärka den vård som redan finns på plats och stöttar med exempelvis informationsinsatser om hur sjukdomar smittar, hygienpaket och vaccinationssatsningar.

I humanitärt utsatta områden kan vi även ge stöd till drift av hälsoinrättningar. Mest känt är Panzisjukhuset i Kongo där chefsläkaren Denis Mukwege tilldelades Nobels Fredspris 2018 för sitt arbete för kvinnor som utsatts för sexuellt våld.

Kvinnor är en viktig målgrupp för Läkarmissionen och vi arbetar mycket med mödravård, säkra förlossningar, sexuell och reproduktiv hälsa. Vi ger även stöd till kvinnor som utsatts för våld i hemmet.

Vatten, sanitet och hygien

Rent vatten och fungerande sanitet är grundläggande för allt mänskligt liv.

I Afrika söder om Sahara är behoven som störst och där har vi jobbat länge med vatten. Vi borrar, installerar och reparerar vattenbrunnar samtidigt som vi utbildar lokalbefolkningen i skötseln av dem. Vi bygger latriner och ger utbildning i grundläggande hygienkunskap.

I anslutning till vattenprojekten planterar vi träd och andra grödor och arbetar för att motverka ökenutbredning. I allt vi gör arbetar vi för att skydda ekosystemen och uppnå ekologisk hållbarhet. 

Att få en brunn med rent vatten nära hemmet innebär också att flickorna som ansvarar för att hämta vatten får möjlighet att gå i skolan.

Lokal förankring och långsiktighet

Vår erfarenhet är att det går att ge hjälp till självhjälp och förändra hela samhällen för alltid. Våra insatser görs med våra landkontor eller lokala partners, nätverk av engagerade människor som lever nära dem som får hjälp.

Grunden för våra insatser är de många och trogna givarna i Sverige. Tack vare ert stöd kan vi hjälpa utsatta och drabbade människor både akut och på lång sikt, och förändra deras framtid till det bättre.

Insamling och information

Kärnan i Läkarmissionens verksamhet är våra biståndsprojekt ute i världen, men eftersom vårt arbete till stor del bygger på gåvor från privatpersoner i Sverige behöver vi också arbeta med insamling och information på hemmaplan. Det gör vi bland annat genom insatser som exempelvis Sånger för Livet, men även genom insamlingskampanjer och information till våra givare i månatliga nyhetsbrev och vår tidning Svenska Journalen.

LÄS MER OM OSS

Nedan finns några utvalda länkar till mer information om oss. Fortsätt gärna att själv navigera runt och läs mer om det som intresserar dig.

Vi ger människor verktyg

Efter att ha deltagit i någon av våra insatser ska deltagarna ha bättre livsutsikter och möjligheter att klara sig själva. Och det är inte vi som gör jobbet, utan den enskilda människan som med rätt stöd själv tar sig ur sin utsatta situation. 

Används pengarna rätt?

Läkarmissionen har ett 90-konto och ett eget kontrollsystem för att säkerställa att pengarna verkligen hamnar där de ska. Vi har också nära kontakt med våra partners i fält och rapporterar till våra givare om det vi ser när vi besöker projekten. 

Stöd våra insatser

Vår verksamhet är beroende av stöd från givare i Sverige. Det finns många sätt att bidra och alla gåvor är välkomna. Allra störst nytta gör kanske våra månadsgivare, som har valt att ge via autogiro varje månad.

Ge bort en god gärning

Presenter skapar glädje, både hos den som får och den som ger. I vår gåvoshop finns konkreta presenter som skapar glädje hos ännu fler, eftersom de hjälper utsatta människor. Du kan också få lägga till ett fint gåvobevis att ge bort.