Anti-könsstympning i Kenya

Kvinnlig omskärelse är en sedvänja som praktiseras på flera kontinenter i världen men främst förekommande är den i Afrika och Mellanöstern.

Sedvänjan är inte religionsbunden utan mer kulturellt förknippad. Utvärderingar påvisar också att den kan relateras till fattigdom och avsaknad av utbildning.

Trots att nationell lagstiftning idag förbjuder könsstympning utsätts fortfarande de flesta flickor i denna region för övergreppet. Ingreppet är ofta livshotande och innebär alltid ett livslångt fysiskt lidande, men grupptrycket sitter hårt. Oomskurna flickor upplever att de inte får respekt i samhället och har svårare att gifta sig.

Läkarmissionens partner ADRA har arbetat mot sedvänjan sedan början av 2000-talet och börjar idag se framsteg inom vissa grupper. Ett påverkansarbete mot en inrotad nedärvd tradition av detta slag tar tid, men med hjälp av goda förebilder och effektiva metoder går det att motverka.

 

Alternativa initiationsriter ersätter omskärelseriten.

 

Målsättningar

Det övergripande målet är att utrota kvinnlig könsstympning som är ett både fysiskt och psykiskt skadligt och könsdiskriminerande ingrepp. Arbetet har stort rättighetsfokus med särskild betoning på rätten till hälsa och rätten till sin egen kropp. Syftet är även att stärka kvinnors inflytande på olika samhällsnivåer. Vägen till detta går genom utbildning och bättre försörjningsmöjligheter.

1. Att öka förståelsen i samhället av vilka konsekvenserna är av kvinnlig omskärelse och därigenom kunna bryta traditionen och mota utövandet av den.

2. Att erbjuda flickor och familjer alternativa initiationsriter till vuxenlivet där undervisning i god och nyttig livskunskap istället förmedlas.

3. Att säkerställa skolgång, praktisk yrkes-utbildning och självförsörjning för både flickor och familjer som väljer att avstå från sedvänjan.

 

Målgruppen

Målgruppen består av flickor i åldrarna 5–18 år och pojkar 12–18 år gamla. Det är viktigt att inkludera pojkarna för att på sikt förändra deras inställning till kvinnlig omskärelse och deras förhållningssätt till sina blivande fruar.

En annan mycket viktig målgrupp är föräldrarna till, och den större familjen kring flickorna. Övriga i målgruppen består av byhövdingar, omskärerskor, hälsoarbetare, vårdcentraler, kyrkoledare, skolpersonal och de lokala och statliga hälso- och utbildningsmyndigheterna.

 

Du kan stödja projektet genom ge en engångsgåva eller bli månadsgivare.