Slumområdesutveckling i Indien

I Indiens huvudstad Delhi finns slumområden där ingen äger sin bostad, ingen samhällsservice finns och få har tillgång till landets välfärdssystem. Läkarmissionen hjälper till att förbättra invånarnas levnadsvillkor.

I slumområdena Krishna Colony och Indira Camp i västra Delhi bor ungefär 15 000 människor. Men där finns ingen infrastruktur som vatten, avlopp, planerade gator och skolor. Ingen har formell besittningsrätt till sina bostäder och invånarna är hänvisade till en informell ekonomi för tjänster som sophantering, renhållning och tillgång till mediciner. Allt för att områdenas existens inte är sanktionerad av myndigheterna.

Många av invånarna saknar också de ID-handlingar som krävs för att få tillgång till statliga stödåtgärder och service. De sociala problemen är omfattande, med avhopp från skolan, arbetslöshet och bristande hygien.

I dessa områden stödjer Läkarmissionen en insats som drivs av den lokala organisationen EFICOR. Familjer kommer att organiseras i självhjälpsgrupper och spargrupper, få stöd för att kunna skapa sig en inkomst, yrkesträning och stöd för barnen att återgå till skolan. EFICOR kommer även bedriva rådgivning för kvinnor, barn och ungdomar samt etablera informationskontor. Ett ytterligare mål är att mobilisera invånarna för att själva ta tag i gemensamma problem som vatten och sanitet.

Du kan stödja projektet genom att ge en engångsgåva eller att bli månadsgivare. Mer information finns under bilden nedan.

 

Mer information om projektet

Projektet startade i början av 2014 och har förutom uppstart av aktiviteterna även inkluderat informationsinhämtning, mobilisering av målgruppen, kartläggning av målgruppens behov och nätverkande med andra organisationer i området.

EFICOR:s ambition är att vara kvar i fem år för att försäkra sig om att de aktiviteter som skapas kan fortsätta, antingen självständigt eller inom ramen för den lokala kyrkan. Ett steg i den riktningen är att man kommer att ta ut små avgifter för de tjänster som tillhandahålls genom projektet, som kommer att hanteras lokalt i projektet. Dessa kommer utgöra grunden för att projektet efter de fem åren kommer kunna vara självbärande.

 

Faktaruta
  • Land: Indien
  • Partner: EFICOR
  • Målgrupp: fattiga familjer