Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Uppföljning av resultat

Läkarmissionens huvudkontor och landkontor följer upp hur biståndsprojektens mål uppnås. Oftast lyckas det väl. Tack vare våra givare, vår engagerade personal och våra samarbetsorganisationer förbättras dagligen livet för utsatta människor.

Den effekt Läkarmissionen vill uppnå med de olika insatserna är, som nämnts på flera håll, förbättrade livsvillkor och att människor får tillgång till sina rättigheter. Idag mäter vi resultat utifrån enskilda projekt och deras måluppfyllelse. Vi har flera olika verktyg i vår uppföljning och kontroll av utbetalade bidrag, som visar på utfallet i insatserna. I framtiden kommer vi också att mäta resultat för varje enskilt insatsområde, och på vilket sätt som det har skapat en långsiktig effekt för vår målgrupp.

 

Uppföljning av projektmål och partner

I sin projektansökan beskriver utförande organisation de mål som ska uppnås genom insatsen, vilken målgrupp det gäller och genom vilka indikatorer målen ska mätas. Det kan exempelvis vara hur många säkra förlossningar som pengarna beräknas räcka till, eller antal analfabeter som blir läskunniga genom kursen. Den indirekta målgruppen, hur många som i och med insatsen berörs positivt, sätts också upp som mål, där det är relevant. I våra avtal är vi tydliga med vad vi förväntar oss av utförande partner vad det gäller måluppfyllelse och dokumentation, bland annat ekonomisk rapportering varje kvartal och halvårsvisa narrativa rapporter. I årsrapporten får vi information om faktiskt antal och resultat och kan jämföra med de utsatta målen. Alla rapporter kontrolleras och om något avvikande upptäcks kontaktar handläggare partner för att reda ut orsaken. Vid större avvikelser upprättas en handlingsplan för att komma till rätta med det som brister. Ibland är det oförutsedda händelser såsom konflikt i området eller sjukdom inom organisationen som orsakat problem.

Innan ett nytt projekt påbörjas görs en kartläggning för hur det ser ut när insatsen startar (baseline study) så att man efter projektets slut kan jämföra olika delar med hur det var före insatsen. Man kan då se om insatsen inneburit någon förbättring för deltagarna och deras familjer. Det kan handla om läs- och skrivkunnighet, barnens skolgång, hushållets inkomst och bostadsförhållande. Då våra projekt utförs i miljöer och samhällen som på många sätt är osäkra får ansökande partner redan vid projektansökan göra en riskanalys och presentera en riskhanteringsplan. Dessa följs sedan upp i rapportering och utvärdering.

Läkarmissionen besöker projekten och partner regelbundet, går igenom aktuella frågor och träffar och talar med deltagare. Vart tredje år genomför en extern part en omfattande utvärdering av insatsen för Läkarmissionens räkning. I utvärderingen granskas särskilt måluppfyllelsen men man bedömer också organisationens beredskap och förmåga att hantera kriser och oväntade händelser, såsom förändringar i lokalsamhället. Resultat av utvärderingens analys blir ett antal rekommendationer för Läkarmissionen och den berörda partnerorganisationen att arbeta utifrån. Dessa råd ligger sedan till grund för eventuella nya projektsamarbeten.

Enskilda deltagares upplevelser av en insats vill vi också ta del av. Eftersom Läkarmissionen är sprungen ur det som då var en veckotidning (Svenska Journalen) har de personliga berättelserna från deltagare i våra insatser alltid varit viktiga, så kallad storytelling. Från den personliga erfarenheten får också givarna en större förståelse för den nytta deras gåvor gör. Berättelserna är ofta väldigt starka. Det är människor som både är stolta över sin egen prestation och tacksamma för det stöd de har fått. Intervjuer av deltagare i projekten bidrar med en kvalitativ inblick i resultatet av en insats. Det är viktigt att våra insatser innebär en reell förbättring för individerna som deltar.


Resultat

Varje insats berör allt från tiotals till hundratusentals personer som har fått, eller tagit, en chans som kan förändra deras liv. De olika insatserna hjälper olika målgrupper att få rättigheter tillgodosedda på olika sätt. Att kunna läsa och skriva ökar möjligheterna till en tryggad försörjning, till att ta tillvara ens rättigheter och till att bli en aktiv del av samhället. De som i och med en spargrupp eller ett mikrolån kunnat starta en liten verksamhet och kan försörja sig själv och familjen slipper inte bara den vardagliga oron, utan får ofta råd att låta barnen gå i skola, och kanske kan spara till en bättre bostad. Rent vatten i byn räddar flickorna och kvinnorna från det hårda, och ofta riskfyllda, arbete som vattenhämtning ofta innebär i Afrika. Samtidigt tryggar vattentillgången livsmedelsförsörjningen då byarna får helt nya möjligheter till odling. Sjukdomarna minskar också med närheten till rent vatten och förbättrad sanitet.

Allt biståndsarbete genomförs med vetskapen att det finns risk för misslyckanden, att man inte når uppsatta mål och att det i slutänden inte har utvecklat sig på det sätt som man har tänkt. I en kurs av något slag hoppar en del av, och alla klarar inte slutproven. Före detta gatubarn kan ha svårt att anpassa sig till skola och boende, och väljer att gå tillbaka till hemlösheten. Någon i mikrokreditgruppen kan inte betala tillbaka lånet och får inte fortsätta programmet. En del projekt genomförs i konfliktområden. Där kan planerade insatser som exempelvis brunnsborrning behöva avbrytas, när inbördeskrig bryter ut, och bilarna som skulle transportera brunnsborrare istället får agera ambulanser. Själva brunnsborrningen får då flyttas till en säkrare plats eller vänta tills förhållandena i området stabiliserats. Vid andra tillfällen kan mindre motsättningar i lokalsamhället göra det allt för farligt att genomföra en planerad insats. I mikrokreditprojekt i våldsutsatta Honduras har enskilda förmånstagare känt sig hotade till livet.

I de allra flesta fall lyckas dock insatserna väl. Läkarmissionen försöker lära både av det som fungerar bra och det som fungerar mindre bra. Vi kan behöva stötta en partner för att hitta lösningar för att kunna lyckas med målen. Ibland kan en lösning vara enkel, andra gånger kan vi till slut tvingas avsluta ett samarbete och kan då försöka stötta individerna i programmet genom en ny partnerorganisation.

Läkarmissionen arbetar vidare med att få utförligare underlag från partner för tydligare redovisning av resultat och effekt. Vi arbetar för ett mer systematiskt arbete med uppföljning av våra insatser, så att vi kan presentera mer av resultat och effekter.

Varje person som har kunnat förändra sina livsvillkor till det bättre och därmed blir oberoende av stöd, får även ökade möjligheter att bidra till utvecklingen i sitt närsamhälle. På längre sikt blir den enskilda individens förbättrade liv en tillgång för hela samhället. Ofta ser vi det konkret, som när en tidigare deltagare i en yrkesutbildning, gör plats för kursens nya lärlingar i sin nystartade verksamhet.